شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

پروژه سر در جدید (فاز دوم) پارک فناوری پردیس 

-         محل پروژه: بومهنردیس-پارک فناوری پردیس

-         نوع سازه: تیر پیش تنیده (پس کشیده- چسبیده)

-         طول دهانه: 23 متر

 -         کاربری : سر در

-         خدمات ارائه شده : اجرا و تامین مصالح اسکلت و سقف پیش تنیده

-         کارفرما: شرکت محترم کلوین

 

 

سر در جدید پارک فناوری پردیس تیر پیش تنیده با دهانه 23 متر 1سر در جدید پارک فناوری پردیس تیر پیش تنیده با دهانه 23 متر 2سر در جدید پارک فناوری پردیس تیر پیش تنیده با دهانه 23 متر 4سر در جدید پارک فناوری پردیس تیر پیش تنیده با دهانه 23 متر 5