شرکت پیش تنیده آبان 

تلفن : 02188569811 

 شماره واتس آپ و تلگرام : 09352454612

اﺳﺘﻔﺎده از سانتریفوژ در تولید ﺷﻤﻌﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه

اﺳﺘﻔﺎده از سانتریفوژ در تولید ﺷﻤﻌﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه در ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ

 

ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺎﯾﺪاري آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب درﯾﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮ, ﺑﯿﺶ از ﺑـﯿﺶ ﻣﻬـﻢ ﺟﻠـﻮه ﻣـیﮐﻨﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﻤﻌﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﻌﻬﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ درﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.   

ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: 

اﻟﻒ) ﺷﻤﻊ ﻫﺎي PHC ﺗﺤﺖ اﺛﺮﯾﮏﻓﺮاﯾﻨﺪ دوران ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.   

ب) ﺷﻤﻊ ﻫﺎيPHC  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻋﻤـﻞ آوري ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.  

پ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺣﺪود (770 (kg/cm3     

ج)ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ  

د) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮش  

ﻣﻘﺪﻣﻪ: 

ﺷﻤﻊ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزه اي ﭼﻮﺑﯽ ، ﺑﺘﻨﯽ وﯾﺎ ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮازﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻮده ﺧﺎك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺷﻤﻌﻬﺎ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮي دارﻧﺪ و در ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﻌﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ آب از ﻣﯿﺎن آب ﺑﻪ درون ﺧﺎك زﯾﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎرﻫـﺎي ﻗـﺎﺋﻢ (و ﮐﻤـﺎﻧﺶ)و ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار دارد. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﻌﻬﺎ درﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﻣﻮاد زﯾﺎن آور ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﯾـﻮن ﮐﻠﺮدر آن  ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دوام و ﭘﺎﯾﺪاري  ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻤﻌﻬﺎي ﻓﻮﻻدي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ آن در ﻃﻮل دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎ و ﺿﺪ زﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎزه در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻮﻧﺪ. 

ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي اﻓﺰاﯾﺶ دوام ﺑﺘﻦ در ﺷﻤﻌﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي آن اﺳﺖ.ازﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻬـﺎي ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: 

-اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ 

-ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن 

- اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﯿﻮرﯾﻨﮓ 

-اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺘﻦ 

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺘﻦ را ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻓﯽ، ﺷﻤﻊ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و دوام ﺷﻤﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻌﻬﺎي PRETENSIONED SPUN CONCRETE PILES)  PHC)ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي اﻓـﺰاﯾﺶ دوام در ﺷﻤﻌﻬﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻤﻌﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﯾﮋه ﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﺷﻤﻌﻬﺎي PHC ﺑﯿﺶ از 45 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ درﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ژاﭘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﺳـﺎل 1975 ﻣﯿﻼدي وارد ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ. 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﻌﻬﺎ (ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻏﻠﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾـﺎﯾﯽ)وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﻌﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺣﻤـﻞ ﺷـﻤﻌﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮرﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺸﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد. 

اﯾﻦ ﺷﻤﻌﻬﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ درﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 

  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وﯾﮋه ﺷﻤﻌﻬﺎي PHC :

اﻟﻒ- ﺷﻤﻌﻬﺎي PHC ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دوراﻧﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ﺑـﺘﻦ ﻣﯿﮕـﺮدد و ﻃـﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود 

ب- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﯾﯽ 

پ- ﺷﻤﻌﻬﺎي PHC ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 

ج- ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺪود  770 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 

د- ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ 

ه - ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮﺑﺶ  

ز- ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎ 46 ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ 

ح- ﺟﺎﮔﺬاري ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ 

ط- وزن واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ 

ي-ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻋﻤﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  99

ك- ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ل- ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﯾﺎ ﺣﺬف Casteng Yard و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺘﻦ رﯾﺰي

 

منبع:  http://www.farjadmet.com

خواندن 1214 دفعه